Thông báo thẩm định văn bằng đợt 2/2022

  Trung tâm Phát triển Đào tạo – Trường Đại học Mở Hà Nội kính gửi Quý Trạm đào tạo từ xa Công văn số 3380/ĐHM ngày 19/09/2022 về việc Thẩm định văn bằng gốc cho sinh viên hệ không chính quy Đợt 2/2022.

Theo Quy định thực hiện và phối hợp công tác quản lý đào tạo của 2 đơn vị trong việc đối chiếu, thẩm định văn bằng gốc sinh viên hệ không chính quy:

1. Thông báo đến sinh viên , kế hoạch thẩm định văn bằng gốc; sinh viên nộp văn bằng gốc theo kế hoạch để Nhà trường đối chiếu, thẩm định văn bằng gốc theo Quy định.

2. Quý Trạm ĐTTX tiếp nhận bằng gốc của sinh viên được thông báo và sắp xếp theo danh sách thông báo.

3. Những sinh viên chưa nộp bằng gốc theo kế hoạch thẩm định đợt 2/2022, đề nghị cho sinh viên cam kết (tại file đính kèm email này)

1.Danh sách thẩm định Năm 2019+2020-DSSV chưa TĐBG- Đăk Hà (Tại đây)

2.DAnh sách Năm 2021+2022-DSSV chưa TĐBG- Đăk Hà

3. Mẫu cam kết đối với sinh viên không nộp văn bằng đợt 2 theo danh sách

***Công văn 3380

***Lưu ý: Thời hạn nộp văn bằng gốc chậm nhất đến 1/11/2022