Giới thiệu

Trung tâm được thành lập từ năm 2003 và sáp nhập giữa trung tâm GDNN-GDTX và trung tâm dạy nghề năm 2017 

HÀNG NĂM TRUNG TÂM TUYỂN SINH MỞ CÁC LỚP